ก.วัฒนธรรมชวนแรปเปอร์รุ่นเยาว์แต่งเพลงแรป สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รักนะจ๊ะ ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2565

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องจากในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันสนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทย และในปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาถึงปัจจุบันครบ 60 ปี โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 หัวข้อ “รักนะจ๊ะ ภาษาไทย” ในรูปแบบคลิปวิดีโอเพลงแรป เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ถ่ายทอดความงดงามของภาษาไทย ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานในนามบุคคล หรือทีมละไม่เกิน 3 คน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวด หรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน สามารถส่งไฟล์ผลงานคลิปวิดีโอและใบสมัครการประกวด ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. และดูรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ www.m-culture.go.th/surveillance และ Facebook Fanpage กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม หรือสอบถามข้อมูล 1765 สายด่วนวัฒนธรรม