นายโกวิท  ผกามาศ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กล่าวว่า สศร.ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานของหอศิลป์ และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคต่างๆ จำนวน 6 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ 1.บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย จ.เชียงราย 2.หอศิลป์ริมน่าน จ.น่าน 3.หอโหวด 101 จ.ร้อยเอ็ด 4.ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย 5.สวนศิลป์บ้านดิน จ.ราชบุรี และ 6.ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อชู้ก๋ง จ.กระบี่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเสริมสร้างภาคีเครือข่ายหอศิลป์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยในระดับต่างๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการดำเนินงานของหอศิลป์แต่ละแห่ง ตลอดจนจะร่วมสำรวจต้นทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงจุดเด่นและจุดด้อย อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐาน และการสร้างรากฐานการพัฒนาพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในส่วนภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถพัฒนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

ทั้งกล่าวอีกว่า สศร.จะจัดสรรงบประมาณและข้อมูลทางวิชาการผ่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  สนับสนุนหอศิลป์ส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ดี เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว สศร.จะเดินหน้าในการจัดกิจกรรมและการจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยหอศิลป์ส่วนภูมิภาคที่มีความพร้อมก็จะได้ต่อลมหายใจ เปิดรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยฟื้นชีพศิลปิน มีรายได้ จากการจัดกิจกรรมมากขึ้น รวมถึงทำให้คนในพื้นที่นั้นๆ ได้เรียนรู้ด้านงานศิลปะมากขึ้น