วันที่ 11 มิ.ย. 65 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำโดย ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ EXIM BANK แขกธนาคาร และสื่อมวลชน เยี่ยมชมกิจการลูกค้า EXIM BANK ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology Joint-Stock Company (TTQN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) กำลังการผลิต 49 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Electricity of Vietnam : EVN) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี โดย EXIM BANK สนับสนุนเงินกู้ระยะยาวจำนวน 32.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการก่อสร้างและดำเนินงานโรงไฟฟ้าดังกล่าว โดยมีนายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TTQN ให้การต้อนรับ ณ เมืองบินเหงียน จังหวัดกว๋างหงาย เวียดนาม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เผยว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยขยายการลงทุนไปต่างประเทศ เนื่องจากไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ทำให้การได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าลดลงเป็นลำดับ จึงเกิดการย้ายฐานการผลิตจากไทยไปประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเวียดนามซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านการค้าและการลงทุน มีประชากรราว 100 ล้านคน ประชากรวัยแรงงานมีจำนวน 55 ล้านคน พูดได้หลายภาษา ค่าแรงงานขั้นต่ำ 170-200 บาทต่อวัน ทำให้นักลงทุนไทย รวมทั้งต่างชาติ ทยอยย้ายฐานการผลิตสินค้าทั้งที่ใช้แรงงานเข้มข้นและสินค้าไฮเทค เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ รองเท้า สินค้าเกษตร อิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์ ไปยังเวียดนาม ขณะที่รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของเวียดนามมีอัตราการเติบโตสูงตามการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการเติบโตของสังคมเมือง จึงเป็นโอกาสดีที่นักธุรกิจไทยจะเข้าไปลงทุนด้านพลังงานทดแทน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) ในภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า EXIM BANK เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มุ่งทำหน้าที่มากกว่าธนาคาร (Beyond Banking) พัฒนาเครื่องมือใหม่ ๆ ในการสนับสนุนภาคธุรกิจอย่างครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ธุรกิจเติบโตไปด้วยกันกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสนับสนุนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance : ESG) และธุรกิจที่มุ่งให้เกิดผลตอบแทนทางการเงิน ควบคู่กับผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ที่ผ่านมา EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินให้แก่ธุรกิจ BCG มากกว่า 250 โครงการ กำลังการผลิต 6,455 MW ลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 100 ล้านตัน โดยเป็นการสนับสนุนทางการเงินกว่า 60,000 ล้านบาท สร้างมูลค่าการลงทุนเกือบ 380,000 ล้านบาท จากการสนับสนุนการลงทุนของไทยในต่างประเทศมานานเกือบ 3 ทศวรรษนับแต่เปิดดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 โดยมีเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายของนักธุรกิจไทย EXIM BANK ได้สนับสนุนการลงทุนในเวียดนามในหลายธุรกิจ รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนชาวเวียดนาม ตลอดจนการขยับเข้าใกล้เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประชาคมโลก