ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้เปิดเวทีพบปะองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ZOOM Webinar) เพื่อเป็นเวทีพบปะพูดคุยกับองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ และสรุปผลการติดตามการดำเนินการขององค์กรฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการประเมินคุณภาพองค์กรสาธารณะประโยชน์ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและการจัดบริการขององค์กรฯ โดยมีผู้แทนองค์กรธารณประโยชน์ในต่างประเทศ รวมถึงผู้แทนกลุ่ม ชมรมอื่น ๆ ที่สนใจเข้ารับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ฯ จาก สมาพันธรัฐสวิส เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน นอร์เวย์ อิตาลี สหราชอาณาจักร และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำนวนทั้งสิ้น 56 คน เข้าร่วมประชุมฯ ที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า จากการพูดคุยแลกเปลี่ยน ทำให้ได้รับทราบถึงกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรฯ รวมถึงสถานการณ์ความเป็นอยู่ของกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งองค์กรสาธารณประโยชน์ มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ทั้งในสถานการณ์ปกติ และในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดบริการ และประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในต่างประเทศ  การจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยอีกด้วย 

 

ซึ่ง นายอนุกูล ยังกล่าวต่อว่า องค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ คือ กำลังสำคัญที่ช่วยดูแลสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยในต่างแดน ที่พร้อมร่วมกันเป็นพลังทางสังคมที่สำคัญต่อไป