ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย นายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และนางสาวนงลักษณ์ ยะสูงเนิน ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ร่วมกับ one home พม. จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุมขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ฯ ร่วมกับราษฎรในชุมชน

โดย  นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ พบประเด็นปัญหา 3 ประเด็น ได้แก่ 1. ปัญหากลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ยากจนจริงๆ รายชื่อตกหล่นจาก TPMAP ทำให้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควร 2. ปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดิน ส่วนมากเป็นที่ดินของทางราชการ ป่าอนุรักษ์ ทุ่งเลี้ยงสัตว์ ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ จึงเป็นข้อกังวลว่าจะถูกไล่ที่ ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน และ 3. ปัญหาหนี้สิน กู้หนี้นอกระบบแล้วถูกคุกคามจนต้องออกจากพื้นที่ไป ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว ต้องเร่งสำรวจปัญหาผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ยากจนจริง เพื่อเพิ่มรายชื่อเข้าใน TPMAP และประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหา และการเข้าถึงสวัสดิการ และสำรวจปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน รวมถึงที่พื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้ราษฏรมีที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและทำกิน

อีกทั้ง นายอนุกูล ยังกล่าวต่ออีกว่า  ราษฎรในชุมชนต้องร่วมแรงร่วมใจกันดูแลสุขทุกข์ของคนในชุมชน และแก้ปัญหาให้คนในชุมชนผ่านกระบวนการของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชนร่วมกัน