ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีฯ เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน (น.ค.1) ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองฯ จำนวน 21 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา (พมจ.) นางวิไลวรรณ พลจร ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และประธาน อพม.จังหวัดพังงา และผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมมอบหนังสือฯ อนุกูล ปีดแก้ว วิไลวรรณ พลจร นายกิตติ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขานรับนโยบายของรัฐบาล และได้ขับเคลื่อนงานนิคมสร้างตนเองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือราษฎรยากจนที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ให้สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของราชการ ก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป อีกทั้ง นายกิตติ กล่าวต่อว่า มีโอกาสได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน (น.ค.1) ประเภทสมาชิกใหม่ 15 ราย และมอบให้ผู้รับสิทธิ์แทนสมาชิกนิคมฯ ที่ถึงแก่กรรม 6 ราย รวมทั้งสิ้น 21 ราย พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและส่งต่อผักสวนครัวที่สมาชิกนิคมสร้างตนเองร่วมกันปลูก ให้กับครัวเรือนเปราะบางกว่า 30 ครัวเรือน ถือเป็นโอกาสที่ดีในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่ขาดโอกาสและกลุ่มเปราะบางตามนโยบายของรัฐบาล