ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงแห่งชีวิต โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ พร้อมด้วยนายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร บริษัท แว่นท็อปเจริญ จำกัด นำเสนอการบูรณาการความร่วมมือของโครงการฯ ทั้งนี้ มีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จุติ ไกรฤกษ์ ซึ่ง นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา ซึ่งส่งผลกระทบในการดำเนินชีวิตประจำวันที่ยากลำบาก ทั้งนี้ จึงได้ดำเนินโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล 76 จังหวัดทั่วประเทศ ให้ได้รับการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน และลงพื้นที่ให้บริการเป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 400 คน รวมทั้งสิ้น 60,401 คน อนุกูล ปีดแก้ว สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการสำรวจกลุ่มเปราะบาง พบว่า ร้อยละ 70 มีปัญหาด้านสายตาและส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจวัดสายตาได้ เนื่องจากมีปัญหาค่าใช้จ่ายในครอบครัว ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับ ห้างแว่นท็อปเจริญ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัทบุญรอดบริวเวอรี จำกัด มูลนิธิเส้นด้าย และกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงแห่งชีวิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2565) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางดังกล่าวให้เข้ารับบริการตรวจวัดสายตาและได้รับแว่นตาที่ตรงกับค่าสายตา ทำให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้อย่างปกติและไม่เป็นภาระแก่คนในครอบครัว โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนกรกฎาคม 2565 ด้วยการให้บริการกลุ่มเปราะบาง จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 400 คน รวมทั้งสิ้น 1,200 คน ทั้งนี้ นายจุติ กล่าวต่อว่า โครงการนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการให้ชีวิตใหม่ ผ่านแว่นสายตาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้รับความหวัง ด้วยการมองเห็นที่สดใส นำมาซึ่งชีวิตที่มีความสุข ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัยและปกติสุข โดยงานครั้งนี้เป็นงานที่พิสูจน์ว่าน้ำใจคนไทยและความเมตตามีอยู่จริง นอกจากจะมอบแว่นตาเพื่อเปิดความสว่างให้กับโลกแล้ว ความร่วมมือเช่นนี้จะเป็นการร่วมมืออย่างต่อเนื่องและครบทุกเขตในกรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวง พม.ขอขอขอบคุณห้างแว่นท็อปเจริญ ที่มาบูรณาการงานร่วมกันกับกระทรวง พม. โดยห้างแว่นท็อปเจริญได้ทำงานด้านนี้มาแล้วหลายปีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อมีผู้เปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือ ห้างแว่นท็อปเจริญ จึงมีเจตจำนงที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางร่วมกันกับกระทรวง พม.