พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีนี้มีส่งเข้าประกวดถึง 333 ผลิตภัณฑ์ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชูมิ เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Campion : OPC ) ที่ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิจัดขึ้นโครงการนี้ เป็นโครงการที่ ต่อยอดจากโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์( One Tambon One Product ) ที่ให้ชุมชนได้เรียนรู้ และใช้ทั้งทรัพยากรท้องถิ่น และภูมิปัญญา สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงานเข้ามาหนุนเสริม สนับสนุน และพัฒนา ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ในวันนี้มีผู้ผลิต มีผู้ประกอบการโอทอป สมัครเข้าร่วมการคัดสรร จำนวน 333 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทอาหาร 2.เครื่องดื่ม 3.ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4.ของใช้ /ของตกแต่ง และของที่ระลึก 5.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่มีการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และให้การรับรอง ได้ประโยชน์ถึงสองทางคือ เกิดการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อีกทางคือมันเป็นช่องทางการตลาด เพราะ ผู้ผลิตเมื่อได้ใบรับรองคุณภาพหรือดาว เป็นเครื่องการันตีคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตนเอง ก็สามารถนำไปโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าได้ ส่วนช่องทางการตลาดนั้น ผู้ประกอบการควรมองช่องทางการตลาดใหม่ๆ เช่นตลาดออนไลน์ เพราะเป็นการขายที่รวดเร็ว มีการรับรู้ไปทั่วประเทศ และทั่วโลก ผู้ประกอบการจึงควรสนใจศึกษาช่องทางการขายใหม่ๆ ซึ่งขณะนี้มีหน่วยราชการหลายๆหน่วยให้การสนับสนุนด้านวิชาการอยู่แล้ว ด้านนางกชกร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ให้สัมภาษณ์ว่า การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ของชัยภูมิวันนี้มีผู้ประกอบการส่งเข้ารับการคัดสรรถึง 333 ผลิตภัณฑ์ การกลั่นกรองคัดสรรได้รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ด้านต่างๆมาร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบ คัดสรร เช่น จาก หอการค้า ,ม.ราชภัฏชัยภูมิ, สาธารณสุขชัยภูมิ , อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ท่องเที่ยวและกีฬา เกษตรจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด และอีกหลายๆหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ชุมชน และหน่วยราชการ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับของสังคม ทำให้เกิดรายได้สร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมสืบไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ ได้แก่สุราพื้นเมืองกลั่น วัตถุดิบจากอ้อย ชื่อ”THE SPIRIT OF CHAIYAPHUM ของอำเภอเนินสง่า มีรูปลักษณ์ และรสชาดเป็นที่ถูกอกถูกใจทั้งผู้คัดสรรผลิตภัณฑ์และผู้เยี่ยมชม อีกทั้งผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยสวยงาม น่าจะคว้า 5 ดาว ในปีนี้ +++