วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ในการประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ซึ่งจัดดำเนินการให้ความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 อำเภอ โดยได้รับเกียรติจากนายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธาน ทั้งนี้ มีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสำรวย เจอะแก่นหอม ผู้อำนวยการกองช่าง และนายวิเชียร บิดาทุม หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน เป็นวิทยากร พร้อมด้วยนายศุภวัฒน์ คุ้มทองมาก สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหล่มเก่า นางจิราพร คำทา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ร่วมพบปะพูดคุยและขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหล่มเก่า.