วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบพิธีรับมอบผีเสื้อประดิษฐ์ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วย นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการหลายภาคส่วน / นายอำเภอ / นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พร้อมทั้ง พัฒนาการอำเภอ และ อดีต ส.ส.โสภา กาญจนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจากทุกอำเภอ / นายกเทศบาล / นายกอบต. เจ้าหน้าที่รัฐหลากหลายหน่วยงาน และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จากที่ปวงชนชาวไทยเห็นประจักษ์ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้ความสำคัญและทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผ้าไทย” ที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟู และเป็นแบบอย่างในการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เอง พระองค์ทรงพลิกฟื้นผ้าไทย จากสิ่งทอของชาวบ้านที่เกือบสูญหายให้กลับมาเป็นอาภรณ์ที่คนทั่วโลก ให้การยอมรับถึงคุณค่าและความงดงาม อันประเมินค่ามิได้ ทรงนำผ้าทอพื้นเมืองประเภทต่าง ๆ มาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์แบบไทย และแบบสากลที่ทรงใช้ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทย และชาวโลก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัด ได้น้อมนำพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นในการที่ทรงปรารถนาทำให้พสกนิกร ชาวไทยที่อาศัยในทุกถิ่นที่ของประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการสืบสาน รักษา อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาการทอผ้าของบรรพบุรุษให้มีอาชีพมีรายได้ จุนเจือครอบครัว ด้วยการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในจังหวัด นำผ้าอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อขนาดและสีต่าง ๆ ตามที่เห็นเหมาะสม จังหวัดละ 90 ตัว เพื่อนำไปประกอบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดแนวถนนราชดำเนินกลาง โดยจะจัดส่งผีเสื้อ ไปยังกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในการนี้ กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยฯ และการจัดพิธีรับมอบผีเสื้อประดิษฐ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยในการประสานงานและดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือจากเหล่ากาชาดจังหวัด อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ในการประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรภาครัฐ เอกชน ท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยในการร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีด้วยการสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้วยความมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งสิ้น 6,999 ตัวด้วยกัน ซึ่งจะได้ส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร