เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ ปี 2565 และมาตรการเยียวยาช่วยเหลือชาวสวนลำไยฤดูการผลิตที่ผ่านมา ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด (เชียงใหม่) ในเวลา 15.30 น. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางไปยังประตูระบายน้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำและวิธีรับมือในสถานการณ์น้ำหลาก โดยนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย รักษาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในครั้งนี้