เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลากลาง จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ลงนามในประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง..มาตรการสร้างวินัยจราจรภาครัฐ โดยกำหนดให้พื้น ที่ศาลากลางจังหวัดฯ และสถานที่ราชการ, องค์กรของรัฐ, รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานในพื้นที่ชลบุรี ให้เป็นเขตควบคุมวินัยจราจร และมีการบังคับใช้ กม.จราจรที่เป็นความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ทั้งข้าราชการอย่างเคร่งครัด กับผู้ที่มาติดต่อราชการ อาทิเช่น การคาดเข็มขัดนิรภัย, สวมหมวกกันน็อก, ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร เป็นต้น โดย ผวจ.ชลบุรี กล่าวว่า การจัดลงนามในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้เหล่าข้าราชการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ ปชช. ในการสร้างวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นสำคัญ ตลอดจนเพื่อหวังลดอัตราการเสียชีวิต และบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้านร้อยตำรวจตรี สัณฐิติ ธรรมใจ หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมืองชลบุรีนั้นมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องวางหามาตรการเร่งด่วนเพื่อลดจำนวนการตายลง ซึ่งมาตรการนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานของจังหวัดฯ จึงกำหนดให้เป็นวาระแห่งจังหวัดในวาระหมวกนิรภัย “ชลบุรีเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” โดยมีกรอบระยะเวลาเร่งดำเนินการในเดือนมกราคม 2565 –ตุลาคม 2566 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เมืองชลบุรี ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน และความสูญเสียจากอุบัติ อันเป็นการคุ้มครองชีวิตของประชาชนได้ปลอดภัยจากปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป