เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 พ.ค. ที่โรงแรมไอซาน่า โคราช อ.เมือง นครราชสีมา นายณวรงค์ ยมาภัย รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) “SME Coach” ประจำปี 2565 ภายใต้ กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบ Coach Online กิจกรรมมีการระดมความคิดเห็น (Focus Group) กระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำ ในปี 2565 ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการให้คำปรึกษาแนะนำ รูปแบบการทำงานของที่ปรึกษาความครอบคลุมของการให้คำปรึกษา แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจขนาดย่อมในพื้นที่ เพื่อการส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจและหรือสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่ทำให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน นายณวรงค์ เปิดเผยว่า กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบเอสเอ็มอีโค้ชชิ่งออนไลน์ (Coach Online) เป็นมาตรการของ สสว. ที่มุ่งมั่นพัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ทันกับทุกการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบเอสเอ็มอีโค้ชชิ่งออนไลน์ หรือบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ผ่านโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจมืออาชีพ ที่ทาง สสว.รวบรวมไว้กว่า 4,000 รายในทุกสาขาความรู้ ซึ่งในปีนี้ สสว. เร่งเครื่องเอสเอ็มอีโค้ชชิ่งออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์แบบเต็มพิกัดทุกสัปดาห์ต่อเนื่อง ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ การผลักดันให้ระบบเอสเอ็มอีโค้ชชิ่งออนไลน์ สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาที่เอสเอ็มอีต้องการอย่างรวดเร็วและทำได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น จึงต้องเสริมและติดอาวุธด้านเครื่องมือวินิจฉัยธุรกิจและทางเลือกในการเสนอวิธีแก้ปัญหาด้านต่างๆ ให้แก่โค้ชทั่วประเทศที่อยู่บนระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ “โครงการจึงนำฐานข้อมูลในระบบย้อนหลังของการวินิจฉัย วิธีการแก้ไขด้านธุรกิจกว่า 1,000 ราย มาวิเคราะห์และจัดทำเป็นระบบ และนำผู้เชี่ยวชาญหรือโค้ชที่ปรึกษาธุรกิจที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตรวจสอบ และร่วมวางกรอบแนวทาง การวินิจฉัย และวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะทางนั้นๆ เพื่อให้เกิดความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการแก้ 4 ปัญหาเอสเอ็มอีเผชิญอยู่ในขณะนี้ ทั้งปัญหาหนี้เพิ่ม ปัญหารายได้ลด ปัญหาเรื่องต้นทุนสูง รวมถึงเรื่องการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่ หลังยุคโควิดที่ทุกธุรกิจต้องปรับตัว” ปัจจุบันโครงการฯ มีจำนวนโค้ชในระบบ 4,000 ราย กระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีสาขาความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และพร้อมจะให้บริการปรึกษาแนะนำ ชี้แนะกลยุทธ์ธุรกิจแก่เอสเอ็มอี ได้ทั้งในสถานประกอบการและบนออนไลน์ ซึ่งแม้ในในปี 2565 สถานการณ์โควิดยังคงระบาดส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีก็ตาม แต่ สสว.และหน่วยร่วมดำเนินการ ได้มีความร่วมมือเตรียมแผนงานไว้รองรับที่จะร่วมพัฒนาโค้ชเอสเอ็มอีให้มีขีดความสามารถในการแก้ปัญหาธุรกิจแก่เอสเอ็มอี และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาร่วมพัฒนาบริการปรึกษาแนะนำ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อที่นางสาววกมลวรรณ เล็กกระจ่าง โทร.02-298-3148 หรืออีเมล : [email protected] และติดตามข่าวสารโครงการและกิจกรรมได้ที่ www.thesmecoach.com