วันที่ 23 พ.ค. 65 เวลา 09.30 น.ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 เป็นประธานการประชุม หลังรับทราบพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมสภาแล้ว ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ได้ลาออกจากการเป็นสภาชิกวุฒิสภา มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.65. จึงทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ทำให้สมาชิกวุฒิสภาคงเหลือ 249 คน ดังนั้นจะต้องมีสมาชิกวุฒิสภามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คือ 125 คนขึ้นไป นายศุภชัย กล่าวต่อว่า การบริหารจัดการประชุมของวุฒิสภาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ 4 ข้อ คือ 1.การจัดเลี้ยงอาหารเช้า กลางวัน เย็น และอาหารว่างในระหว่างประชุม ให้จัดเป็นรูปแบบปกติ จัดสุ่มอาหารร้อนปรุงสดใหม่ และให้เว้นระยะห่าง โดยทุกโต๊ะจะต้องมีการติดตั้งฉากกั้น และจัดรอบการรับประทานอาหาร จำนวน 3 รอบ รอบล 80 คน ส่วนสมาชิกฯที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่สะดวกในการรับประทานอาหารภายในห้องอาหาร ให้แจ้งความประสงค์ขอรับอาหารกล่อง นำไปรับประทานที่ห้องทำงานของตัวเองได้ 2.งดการให้บริการอาหารว่าง น้ำชา กาแฟ บริเวณหน้าห้องประชุม โดยจะให้บริการน้ำดื่มชนิดขวดแก่สมาชิกเพียงอย่างเดียว 3.ในการประชุม อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายโดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่ต้องอภิปรายเฉพาะโพเดียมที่มีฉากกั้น หรือจุดอภิปรายที่มีฉากกั้นเท่านั้น และทำความสะอาดทุกครั้งหลังการอภิปรายเสร็จ ส่วนสมาชิกอภิปรายบริเวณที่นั่งของตนเอง ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเพื่อลดความแออัดในห้องประชุมสมาชิกสามารถรับฟังการประชุมได้บริเวณชั้นลอยภายในห้องประชุม และบริวเณที่นั่งโดยรอบห้องประชุม และสามารถออกเสียงลงคะแนนบริเวณชั้นลอยได้ และ4.การประชุมคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และคณะกรรมการต่างๆ ให้ประชุมผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกออนไลน์ร่วมด้วย ดังนั้นตนขอเน้นย้ำให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดด้วย