วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ จักสาน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา (สอค.นม.) ชุดที่ 64 จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference ) ด้วยโปรแกรม ZO0M Cloud Meetings ใช้ห้องประชุม สอค.นม.เป็นศูนย์กลางและสถานีถ่ายทอดสดไปจุดการประชุมกระจายอยู่ในพื้นที่ 32 อำเภอ รวม 87 จุด โดยมีระเบียบวาระการพิจารณาการเลือกตั้งประธานและกรรมการดำเนินการ สอค.นม.จำนวน 7 คน ชุดที่ 65 ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยเปิดหีบลงคะแนน เมื่อเวลา 09.00 น. สถานที่ส่วนใหญ่ใช้หอประชุมโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาทั้ง 7 เขต รวม 87 จุด เป็นจุดลงคะแนนและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้แต่ละจุดมีจำนวนผู้ใช้สิทธิไม่เกิน 400 คน เพื่อป้องกันการรวมตัวจนเกิดความแออัดและมีบุคลากรสาธารณสุขคอยตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบสมาชิกสามัญซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 25,972 คน ทยอยเดินทางมาสิทธิเลือกตั้งตามจุดต่างๆ กันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ ประธาน สอค.นม.เปิดเผยว่า เนื่องจากปีนี้มีผู้สมัครเพียงกลุ่มเดียวซึ่งไม่มีคู่แข่งขันแต่อย่างใด โดยมีนายบุญธรรม เดชบุญ อดีตรองประธานกรรมการ สอค.นม.คนที่ 1 หัวหน้าทีมรักษ์สหกรณ์ พร้อมพวกรวม 7 คน ซึ่งมีนายทอง วิริยะจารุ อดีตประธาน สอค.นม.หลายสมัย เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สอค.นม. โดยนายปรีชา กำพุฒกลาง อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 (สพป.นม.3) ในฐานะประธาน กกต.พร้อมพวกต้องจัดการเลือกตั้งตามระเบียบ สอค.นม. จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ 2564 ซึ่ง สอค.นม เป็นองค์กรส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีจำนวนสมาชิกและทุนดำเนินการกว่า 37,000 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 18,000 ล้านบาท ทุนสำรอง 1,793 ล้านบาท เงินรับฝาก 8,700 ล้านบาทและผลกำไรสุทธิ 1,457 ล้านบาท มากที่สุดในภูมิภาค