ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวภัทรพร  สอนบุญ  ผู้แทนจาก ผอ.กองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน(สคทช.) พร้อมด้วย ดร.ธีรเวทย์  ลิมโกมลวิลาศ ผู้เชียวชาญด้านวิจัยและประเมินผลและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบาบที่ดินแห่งชาติ(สคทช.) ได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบาบที่ดินแห่งชาติ(สคทช.) กับสำนักงานพัฒนาเศรศฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ , ที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ , สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ อบต.แม่พูล เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคของราษฎรในพื้นที่ และ เยี่ยมชมสวนผลไม้ โดยเฉพาะสวนทุเรียน หลง-หลินลับแล ผลไม้ขึ้นชื่อของ อ.ลับแล ที่เริ่มออกผลสู่ตลาดในการรับซื้อ-ขายทุเรียน  ตลอดจนร่วมหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ทำกินเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์การดำเนินการตามรูปแบบ คณะกรรมการนโยบาบที่ดินแห่งชาติ(สคทช.) โดยมีนายมรกต อินทรภู่ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  นางสาวอรพันธ์ ประเสริฐศักดิ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายเรียน ปินตาพัวะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น