เมื่อวันที่ 21 พ.ค.65 ที่วัดสามัคคีธรรม(ป่าส้าน) อ.คุระบุรี จ.พังงา นายเสริมพันธ์ นิลละออง รองผู้ว่าตรวจการแผ่นดิน ประทานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายไทยรัฐ พงษ์สนิท ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมข้างราชการหน่วยงานต่างๆ คณะศิษย์เก่า คณะครู และประชาชน ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าพระราชทานทางการศึกษา โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานผ้าไตร ให้ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม(คชพ.) ในการทอดผ้าป่าทางการศึกษา เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โดยมีพระภาวานาธรรมาภิราม วิ.เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม (วัดป่าส้าน)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยนายไทยรัฐ พงษ์สนิท ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นผู้เชิญผ้าไตรพระราชทานฯ จากกองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 425 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มีข้าราชการชุดปกติขาว นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า คชพ.ผู้มีจิตศรัทธา และเจ้าหน้าที่จากกองร้อย ตชด.425 ตั้งแถวรับ นายเสริมพันธ์ นิลละออง รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายตาลปัตรพัดรองแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป ถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เชิญผ้าไตรพระราชทานจากพานแว่นฟ้า(เพลงสรรเสริญบรรเลง) ถวายผ้าไตรพระราชทานฯ แด่พระภาวนาธรรมาภิราม เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป จากนั้นนายไทยรัฐ พงษ์สนิท ประธานชมรมศิษย์เก่า คชพ.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีทอดผ้าป่าพระราชทานทางการศึกษาในครั้งนี้เพื่อจัดหารายได้นำไปพัฒนาโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สนับสนุนส่งเสริมให้บุตรหลานชาวคุระบุรีได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติในลำดับต่อไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณามอบให้แก่พี่น้องชาวคุระบุรีในครั้งนี้ สำหรับยอดเงินทำบุญในพิธีทอดผ้าป่าพระราชทานทางการศึกษาครั้งนี้ รวมยอดจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1.5 ล้านบาท