นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 พร้อมด้วยลูกทีมกลุ่มเรารักพัทยา และผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่แจกแผ่นพับ แนะนำตัวรับสมัครเลือกตั้งกับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ย่านชุมชนเพนียดช้าง และซอยพระมหาไถ่ พร้อมนำเสนอนโยบาย BETTER PATTAYA โดยนายปรเมศวร์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาขุดเจาะที่พบในเมืองพัทยานั้น ถ้ามองอย่างเข้าใจจะทราบว่าเป็นการต่อยอดการพัฒนาเมือง ด้วยการประสานงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ การไฟฟ้าแห่งประเทศ เพื่อพัฒนาให้อนาคตเมืองพัทยาจะเป็นเมืองที่มีความเรียบร้อยสวยงาม และเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน กลุ่มเรารักพัทยา จะมีทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่มาร่วมกันต่อยอด เพื่อให้เมืองพัทยาดีขึ้นอย่างยั่งยืน มีระบบทำงานเป็นทีมที่มีความพร้อม สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ทุกระดับ ทั้ง ระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ และด้วยศักยภาพ ในการประสานผลักดันงบประมาณมายังเมืองพัทยา จึงมีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อเมืองพัทยา อย่างต่อยอดและต่อเนื่อง เมืองพัทยาถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง แต่มีงบประมาณจำกัด ถ้าประชาชนไว้ใจเลือกมาทำงานจะได้ไปผลักดันในเรื่องนี้ต่อไป เช่นกัน