เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ได้นำครอบครัว จำนวน 30 ครอบครัว รวม 90 คน ไปร่วมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ชายหาดสวยด้วยมือเรา เก็บขยะชายหาด และอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการัง ปลูกปะการังในท่อพีวีซี ณ อุทยานใต้น้ำเกาะขาม จ.ชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการค่ายอาสาพัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวเพื่อให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนร่วมกันดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต +++++++++++++