วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายสาโรจน์ ลาภหงษ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลศาลาแดง ร่วมกับ พม.อ่างทอง โดย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายในพื้นที่ เปิด "ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลศาลาแดง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัย เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมบูรณาการบริการสวัสดิการสังคม ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงเพื่อลดความซ้ำซ้อน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการสังคมที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ในพิธีเปิด ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางที่มาร่วมงาน จำนวน 30 ราย โดยได้รับการสนับสนุนข้าวสาร จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และได้รับการสนับสนุนไข่ไก่ พร้อมน้ำดื่ม จากเทศบาลตำบลศาลาแดง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กลุ่มเปราะบาง ให้มีแรงกาย แรงใจในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยมีผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติ และมีนายสาโรจน์ ลาภหงษ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลศาลาแดง ให้เกียรติเป็นประธานฯ ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอขอบพระคุณ นายสาโรจน์ ลาภหงษ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลศาลาแดง เป็นอย่างสูง ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบูรณาการแก้ไขปัญหาสังคม อนุเคราะห์สถานที่เพื่อการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ ในครั้งนี้ โดย พม.อ่างทอง ยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม นำสู่สังคมดี คนมีคุณภาพต่อไป ++++++++++