เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการเยี่ยมบ้านเชิงรุกใกล้ใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 มีผู้ดูแลผู้ป่วยผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ป่วยนอนติดเตียงในชุมชน กลุ่มดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง(ซีจี) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ แกนนำสุขภาพ นักบริบาลท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขรวมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีบรรยายให้ความรู้เรื่องพื้นฐานการดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และผู้พิการ การดูแลเสมหะ และการให้อาหารทางสายให้อาหาร การดูแลอาหารและสภาพจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ดูแลที่บ้าน และแกนนำสุขภาพ ได้รับความรู้ในการฟื้นฟูสุขภาพทางกายของผู้ป่วยที่บ้าน รวมทั้งเพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ป่วยนอนติดเตียงในชุมชนได้รับการดูแล และฟื้นฟูสุขภาพทางกายที่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการดูแลผู้ป่วยแก่ครอบครัว ที่มีผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต ++++++++++