ผู้การตำรวจบุรีรัมย์ จัดชุดควบคุมฝูงชน 3 กองร้อย ฝึกเข้มทบทวน ยุทธวิธีปราบจลาจล เพื่อให้เกิดความชำนาญและปลอดภัย เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย เตรียมพร้อมรับมือการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วง

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.65 ที่โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดพร้อมตรวจเยี่ยม การฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ การจำลองสถานการณ์รักษาความสงบเรียบร้อย ของตำรวจชุดกองร้อยควบคุมฝูงชน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 3 กองร้อย ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ในโครงการฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนทั้ง 3 กองร้อย ในการปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัย

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดแผนการ ทั้งฝึกระดับหมวดหมู่ และระดับกองร้อย การฝึกหลักสูตรหรือวิชาการฝึก การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ การใช้กำลังควบคุมฝูงชน
เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักกฎหมายโดยเคร่งครัด

พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ในการชุมนุมแต่ละครั้งนั้น มีสถานการณ์หรือรูปแบบหรือความรุนแรงแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลความจำเป็น ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการฝึกทบทวนขึ้นเป็นประจำทุกเดือนๆละครั้ง เพื่อให้ตำรวจชุดควบคุมฝูงชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความชำนาญในการปฏิบัติที่ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักยุทธวิธี และมีเทคนิคในการควบคุมฝูงชนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความชำนาญ และความปลอดภัย รวมถึงมีความพร้อม สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที เมื่อได้รับคำสั่ง ซึ่งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เนื่องจากปัจจุบันได้มีการชุมนุมเรียกร้องต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกทบทวนครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย การชุมนุมเรียกร้องต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต