เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 พค. ที่ บ้านโนนกลาง หมู่ 14 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา เป็นประธานจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นม. 10204 บ้านกลึง - หนองสะแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ. นายสถาพร โชติกลาง ส.อบจ.อำเภอโนนสูง เขต 1 ,นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อำเภอโนนสูง เขต 2,นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัดอบจ.นครราชสีมา , นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ร่วมพิธี มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง ให้การต้อนรับและเป็นสักขีพยาน ถนนเส้นนี้มีขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,685 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหทางกว้างข้างละ 0.5-1.00 เมตรหรือพื้นที่ลาดยางรวมกันไม่น้อยกว่า 11,480 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบและร้ายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กำหนด ใช้งบประมาณ จำนวน 7,780,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากถนนสภาพปัจจุบันเป็นหลุมบ่อ ขรุขระ ซึ่งเมื่อได้รับการปรับปรุงก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราษฎรในพื้นที่ก็จะมีการเดินทางสัญจรดีขึ้น มีความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ ด้านการศึกษา และด้านการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น