ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจเรื่อง ผู้ว่า นักบริหาร ในสายตา คน กทม. แบ่งตามกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล และกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,350 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.4 ต้องการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนใหม่ ในขณะที่ร้อยละ 2.6 ไม่ต้องการ เมื่อสอบถามถึงการรับรู้ต่อผลงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านๆ มา พบว่า จำนวนมากหรือร้อยละ 45.0 ระบุ เห็นผลงานแต่ไม่มากพอ ที่จะทำให้เลือก ร้อยละ 31.8 ระบุ ไม่เห็นทำอะไรเลย มีแต่ปัญหาเดิมๆ ทั้งนั้น ในขณะที่ ร้อยละ 20.6 ระบุ เห็นผลงานมาก แต่จะเลือกคนใหม่ มีเพียงร้อยละ 2.6 ระบุ เห็นผลงานมากและจะเลือกอีก ที่น่าพิจารณาคือ ความแน่นอนในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 45.9 ยังไม่ตัดสินใจ รอใกล้ๆ วันเลือกตั้ง โค้งสุดท้ายก่อน ร้อยละ 31.7 ยังไม่ตัดสินใจหาข้อมูล คนที่ใช่ก่อน ร้อยละ 13.3 ระบุ ตัดสินใจแล้วแต่เปลี่ยนใจได้อีก ในขณะที่ มีเพียงร้อยละ 9.1 ตัดสินใจแล้ว และไม่เปลี่ยนใจ ที่น่าสนใจคือ ความเห็นของประชาชนในแต่ละเขตแดนทางการเมือง กับลักษณะผู้บริหารของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยพบว่า ลักษณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มากที่สุด ในเขตแดนกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.0 ระบุ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 17.8 ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และร้อยละ 13.2 ระบุ นายสกลธี ภัททิยกุล ในขณะที่ เขตแดนกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.5 ระบุ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 17.0 ระบุ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร และร้อยละ 16.5 ระบุอื่นๆ เช่น น.ต.ศิธา ทิวารี และ นางสาวรสนา โตสิตระกูล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงลักษณะผู้บริหาร มีผลงานมากที่สุด แบ่งออกเป็นเขตแดนกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลและกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 50.0 ระบุ นายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 44.3 ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และร้อยละ 5.7 ระบุ นายสุชัชชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในขณะที่เขตแดนกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.4 ระบุ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 12.4 ระบุนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร และร้อยละ 23.2 ระบุอื่น ๆ เช่น น.ต.ศิธา ทิวารี และนางสาวรสนา โตสิตระกูล เป็นต้น ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่า ณ วันนี้ ผู้สมัครทุกคนยังมีโอกาสที่เป็นไปได้ในชัยชนะเพราะผลสำรวจนี้ชี้ให้เห็นรายละเอียดของการตัดสินใจของคนว่าส่วนใหญ่ยังเปลี่ยนใจได้อยู่และต้องรอใกล้วันเลือกตั้งจะเกิดความชัดเจนแน่นอน นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์เขตแดนกลุ่มผู้สนับสนุนและไม่สนับสนุนรัฐบาล ยังอาจจะเห็นปรากฏการณ์ “ชนะโดยไม่ต้องข้ามแดน” เกิดขึ้นได้ อยู่ที่การออกแบบและปฏิบัติการของผู้สมัครแต่ละคนในช่วงเข้าใกล้โค้งสุดท้ายนี้