ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,357 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 44.58 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) เพราะ เป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ตั้งใจในการทำงาน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน อันดับ 2 ร้อยละ 11.42 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ เพราะ ขอดูนโยบายและการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครก่อน อันดับ 3 ร้อยละ 11.27 ระบุว่าเป็นพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) เพราะ เป็นคนมีประสบการณ์ บริหารงานเก่ง และสามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่อง อันดับ 4 ร้อยละ 8.99 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ ๆ และสามารถพัฒนาให้กรุงเทพฯ มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าต่างชาติได้ อันดับ 5 ร้อยละ 6.93 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อันดับ 6 ร้อยละ 5.75 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับ 7 ร้อยละ 3.17 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) เพราะ มีประสบการณ์ในการบริหารงาน และช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง อันดับ 8 ร้อยละ 2.51 ระบุว่าเป็น น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.28 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์ ทำงานดี มีผลงาน และเป็นคนมีวิสัยทัศน์ อันดับ 10 ร้อยละ 2.14 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และร้อยละ 0.96 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ) นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ) น.ส.วัชรี วรรณศรี (อิสระ) ดร.ประยูร ครองยศ (อิสระ) และนายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ (อิสระ) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจสนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 77 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 12.10 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.47 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 8.28 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 79 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 14.74 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) อันดับ 3 ร้อยละ 9.47 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 7.37 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 40 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 14.77 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 9.85 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 9.47 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 41 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 12.69 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.15 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 9.29 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 09 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 10.75 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 ร้อยละ 10.21 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 4 ร้อยละ 7.53 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ในสัดส่วนที่เท่ากัน กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 63 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 10.97 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) อันดับ 3 ร้อยละ 8.44 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และอันดับ 4 ร้อยละ 8.02 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) ในสัดส่วนที่เท่ากัน ท้ายที่สุดคำถามที่ประชาชนต้องการจะถามผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. พบว่า ตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็น (จำนวน 660 หน่วยตัวอย่าง) ร้อยละ 23.34 ระบุว่า ท่านจะมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องการจราจร (รถติด) ในกรุงเทพฯ อย่างไร รองลงมา ร้อยละ 14.09 ระบุว่า นโยบายที่หาเสียงสามารถทำได้จริง หรือไม่ ร้อยละ 13.33 ระบุว่า ท่านมีวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ อย่างไร ร้อยละ 9.09 ระบุว่า คุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ ในมุมมองของผู้สมัครเป็นอย่างไร ร้อยละ 8.94 ระบุว่า ท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้อง ค่าครองชีพของคนกรุงเทพฯ อย่างไร ร้อยละ 8.03 ระบุว่า ท่านมีวิธีการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองในกรุงเทพฯ อย่างไร ร้อยละ 6.67 ระบุว่า ปัญหาแรกที่ท่านต้องการแก้ไขเมื่อเป็นผู้ว่าฯ กทม. คืออะไร ร้อยละ 5.00 ระบุว่า ท่านจะจัดระเบียบการขายของบนทางเท้า อย่างไร ร้อยละ 4.09 ระบุว่า ท่านจะแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ อย่างไร ร้อยละ 3.03 ระบุว่า ท่านมีแนวทางจัดการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ อย่างไร ร้อยละ 1.97 ระบุว่า ท่านจะจัดการปัญหาฝุ่น ควัน และมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ อย่างไร ร้อยละ 1.06 ระบุว่า ท่านจะแก้ปัญหาการทุจริตในกรุงเทพฯ อย่างไร ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ท่านจะทำอย่างไร ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ปลอดภัยและน่าอยู่ และร้อยละ 0.30 ระบุว่า ท่านจะแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในกรุงเทพฯ อย่างไร และท่านมีวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ในกรุงเทพฯ อย่างไร ในสัดส่วนที่เท่ากัน เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร ตัวอย่าง ร้อยละ 46.06 เป็นเพศชาย และร้อยละ 53.94 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 9.87 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 19.09 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.90 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.23 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 24.91 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 93.66 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.79 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.40 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 39.79 สถานภาพโสด ร้อยละ 56.38 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.68 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่าง ร้อยละ 12.08 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 24.47 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.71 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 45.10 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 11.35 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.29 ไม่ระบุการศึกษา ตัวอย่าง ร้อยละ 7.66 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 28.37 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 25.35ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 0.15 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 7.08 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 25.20 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 5.75 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.44 ไม่ระบุอาชีพ ตัวอย่าง ร้อยละ 26.90 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 5.08 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 20.05 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 17.46 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 8.40 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 11.72รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 10.39 ไม่ระบุรายได้