สัปดาห์พระเครื่อง / อ.ราม วัชรประดิษฐ์

จากพุทธลักษณะที่แปลกแตกต่างจากเหรียญโดยทั่วไป มีความโดดเด่นน่าสนใจ อีกทั้งเป็นเหรียญเก่าแก่ที่จัดสร้างในโอกาสสำคัญพระชันษาครบ 60 ปี ของอดีตสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

เหรียญพระรัตนตรัย หรือที่นิยมเรียกกันว่า "เหรียญตู้ไปรษณีย์" เนื่องด้วยลักษณะพิมพ์ทรงของเหรียญจะดูคล้ายๆ ตู้ไปรษณีย์ เหรียญนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2475 เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ มีพระชันษาครบ 60 ปี เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระราชาคณะในราชทินนาม "สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์" ปัจจุบันนับเป็นเหรียญเก่าแก่ที่หาดูได้ยาก ทั้งยังเป็นที่นิยมสะสมและแสวงหากันอย่างกว้างขวางในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญครับผม

สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นโอรสของหม่อมเจ้าถนอม นพวงศ์ ประสูติในปี พ.ศ.2415 พอพระชันษาได้ 15 ปี ทรงผนวชเป็นสามเณรที่วัดบรมนิวาส ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมกับหม่อมเจ้าอรุณนิภากร พระสาธุศีลสังวร (สาย) และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงมีพระปรีชาล้ำเลิศสามารถสอบได้เปรียญ 5 ประโยค ตั้งแต่เป็นสามเณร เมื่อพระชันษาครบ 20 ปี จึงทรงผนวชเป็นพระภิกษุที่วัดบวรนิเวศวิหาร มีฉายา "สุจิตโต" ทรงเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติเป็นที่เคารพศรัทธาของเหล่าสาธุชน ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เรื่อยมาจนปี พ.ศ.2488 ทรงรับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารอยู่ 38 ปี สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ.2501 พระชันษา 85 ปี 11 เดือน กับ 19 วัน

ในปี พ.ศ.2475 สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ มีพระชันษาครบ 60 ปี คณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองพระชนมายุขึ้น ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกขึ้นสำหรับแจกในงาน ชื่อ "เหรียญพระรัตนตรัย" ลักษณะเป็นเหรียญปั๊ม หูในตัว มีความกว้าง 1.8 ซ.ม. และสูง 3.5 ซ.ม. ลักษณะพิมพ์ด้านหน้า ขอบเหรียญแกะเป็นซุ้มเรือนแก้ว ด้านล่างเป็นฐานผ้าทิพย์ ประกอบด้วยลายกระหนก มีสัญลักษณ์ปรากฏในลักษณะของอักขระขอม รวมความหมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือ อักขระขอมใต้ตัวเฑาะว์ ด้านบนของอาสนะบัวคว่ำบัวหงาย อ่านได้ว่า "สัมพุทโธ" หมายถึง พระพุทธ ด้านบนตัวเฑาะว์ มีอักขระขอม 3 บรรทัด อ่านได้ว่า "ปุ ญา จุ ญา" "ทุ สะ นิ มะ" และ "อา สะ นิ มะ" อันเป็นหัวใจโดยย่อของพระธรรม ตรงกลางเป็น "ตัวเฑาะว์ขัดสมาธิ" ขึ้นยอดเป็นอุณาโลมยาวจดซุ้ม มีความหมายถึง พระธรรม ที่รอบยันต์ตัวเฑาะว์เป็นเส้นรัศมีแผ่กระจายโดยรอบ และใต้อาสนะบัวคว่ำบัวหงาย ภายใต้ตัวเฑาะว์ มีอักขระขอม อ่านว่า "สังโฆ" คือ พระสงฆ์

นอกจากนี้ ตรงฐานผ้าทิพย์ จะมีอักษรไทยว่า "สุจิตโต" อันเป็นนามฉายา ส่วนด้านล่างสุดตรงขอบเหรียญ เป็นตัวเลขไทยระบุปีประสูติและปีฉลองพระชันษา คือ "2415 และ 2475" ส่วน ลักษณะพิมพ์ด้านหลัง เป็นอักขระขอมเรียงกัน 8 แถว อ่านได้ว่า "พุทโธ ธัมโม จ สังโฆรักขันตุ พุทธสาสนนิกัง อนิฏเฐหิวิภวาย อิฏเฐหิ สมุกวาย จ"

จากพุทธลักษณะที่แปลกแตกต่างจากเหรียญโดยทั่วไป มีความโดดเด่นน่าสนใจ อีกทั้งเป็นเหรียญเก่าแก่ที่จัดสร้างในโอกาสสำคัญพระชันษาครบ 60 ปี ของอดีตสมเด็จพระสังฆราชเจ้า จึงทำให้ "เหรียญพระรัตนตรัย" เป็นเหรียญที่มีความสำคัญและทรงคุณค่า ซึ่งได้รับความนิยมสะสมและแสวงหาของนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ครับผม