เมื่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงทำให้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ที่เข้ามาดูแลในส่วนนี้ เร่งสร้างการรับรู้ในพันธกิจดังกล่าว พร้อมเดินหน้าตอบสนองความต้องการของตลาดให้สอดรับกับโลกธุรกิจในยุคดิจิทัลด้วยรูปแบบวิถีใหม่ ด้วยการชูงาน MICE Day 2022 และผลักดันไมซ์สู่วาระแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ (MICE Day) เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงคุณค่า และความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป

ก้าวใหม่ของไมซ์ไทยช่วงหลังโควิด

โดย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการตอกย้ำความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ยังมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันไมซ์ให้เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการเปิดตัวแบรนด์อุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทยสำหรับตลาดต่างประเทศในมิติใหม่ภายใต้แนวคิด THAILAND MICE: Meet the Magic พร้อมประกาศเป็นปีแห่งการจัดประชุม MICE to Meet You in Thailand Year 2023 เชื่อมโยงกับแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศประจำปี 2565 ตามแนวทางของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติผ่านเรื่องสื่อสารสำคัญด้านต่างประเทศ ภายใต้แนวคิดหลัก New Chapter of Thailand ก้าวใหม่ไทยในช่วงหลังโควิด มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศต่อการต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพ APEC ในปี 2565 ของประเทศไทย เพื่อสร้างภาพลักษณ์และฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยและอุตสาหกรรมไมซ์

สำหรับ THAILAND MICE: Meet the Magic คือ แบรนด์อุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทยสำหรับสื่อสารตลาดต่างประเทศ ที่แสดงถึงบทบาทของประเทศไทยในการเป็นพันธมิตรผู้ร่วมสร้างความประทับใจให้กับการจัดงานไมซ์ อันนำไปสู่บทใหม่ของไมซ์ไทยที่มีมนต์ขลังไม่รู้จบ ที่สามารถตอบสนองกับโลกปัจจุบันในยุคดิจิทัล-นิวนอร์มอล เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวต่อไปอีกครั้ง โดยมุ่งเน้น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ APEC 2022 & Hub Thailand ศูนย์กลางของนานาประเทศ Tech and Innovation นวัตกรรมไทย ไฮ - เทคโนโลยี Health Care สาธารณสุขไทยในระดับโลก และ Thai Culture Universal Soft Power วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากล

ทั้งนี้ นายจิรุตถ์ กล่าวว่า จะมีการนำเสนอผ่านแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่เน้นศักยภาพประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ระดับโลก ที่มีเอกลักษณ์ทั้งด้าน Soft Power หรือศักยภาพทางวัฒนธรรม เช่น อาหาร วัฒนธรรม การบริการ ศิลปะ สินค้าไทย เป็นต้น และ Hard Power หรือศักยภาพของความเจริญด้านเศรษฐกิจ เช่น ระบบโลจิสติกส์ เทคโนโลยี มาตรการสุขอนามัย สถานที่จัดงาน ซึ่งประเทศไทยนั้นอุดมไปด้วยองค์ประกอบที่แตกต่าง แต่สามารถผสานอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน นับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ขับเคลื่อนประเทศไทยให้โดดเด่นในสายตานานาชาติ

กระตุ้นตลาดทั้งในและต่างประเทศ

พร้อมกันนี้ ทีเส็บ ยังเดินหน้าเชิงรุกประกาศไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านแคมเปญ MICE to Meet You in Thailand Year 2023 ประกาศเป็นปีแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศไทย สอดรับการจัดงานใหญ่ APEC 2022 ปลายปีนี้ เพื่อเป็นกลไกดึงงาน สร้างเงิน กระตุ้นนักเดินทางจากทั้งในและต่างประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่พื้นที่ต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เจาะตลาดคุณภาพ ตอบโจทย์ BCG Economy Model ของรัฐบาล ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กระตุ้นให้หน่วยงานรัฐดึงงานจากต่างประเทศ และร่วมมือกับเอกชนดึงงานประชุมรูปแบบ Annual Global Conference งานประจำปีของแต่ละบริษัทให้เข้ามาจัดในประเทศไทย กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเงินหมุนเวียนกระจายรายได้ทั่วภูมิภาค เสนอเพิ่มการจัดงานไมซ์ในระดับภูมิภาค และกําหนดให้เป็นภารกิจของจังหวัด ยกระดับงานไมซ์ และผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐจัดประชุมสัมมนานอกสถานที่ตั้ง กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับและพัฒนาปัจจัยสนับสนุน โดยยกระดับการให้บริการแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในทุกมิติ เช่น ให้ข้อมูลเชิงลึกและอํานวยความสะดวกสําหรับการประกอบธุรกิจไมซ์ รวมถึงส่งเสริมการลงทุนให้ผู้ประกอบการไมซ์ปรับปรุงสถานที่ พัฒนาการให้บริการ และบูรณาการการส่งเสริมการตลาดในระดับนานาชาติ

ขณะที่ภายในงาน MICE Day ปีนี้ มีทั้งการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดประชุมนานาชาติ (Convention Ambassador) คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยใช้ไมซ์เป็นเวทีขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดประชุมนานาชาติของประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการจัดประชุม ร่วมจัดนิทรรศการ ภูมิไทยเส้นทางทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องจุดกำเนิดของไมซ์ไทย สร้างแรงบันดาลใจและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ซึ่งสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร