วันที่ 26 เม.ย.65 สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อว่าที่ กทม.ครั้งที่ 4 ระบุว่า จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเขตละไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง ดำเนินการสำรวจโดยการสัมภาษณ์ประชาชนรายแขวง จำนวน 180 แขวงใน กทม. สำรวจระหว่างวันที่ 15-22 เมษายน 2565 จำนวนทั้งสิ้น 20,377 ตัวอย่าง โดยมีผลสำรวจครั้งที่ 4 นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ คะแนนร้อยละ 27.93 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คะแนนร้อยละ 21.95 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง คะแนนร้อยละ 14.68 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร คะแนนร้อยละ 10.16 น.ต.ศิธา ทิวารี คะแนนร้อยละ 7.41 นายสกลธี ภัทยะกุล คะแนนร้อยละ 3.50 น.ส.รสนา โตสิตระกูล คะแนนร้อยละ 2.44 อื่นๆ คะแนนน้อยละ 0.22 ยังไม่ตัดสินใจ คะแนนร้อยละ 10.18 ไม่ใช้สิทธิ์ (No Vote) / ไม่เลือก (Vote No) คะแนนร้อยละ 1.52