กรมปศุสัตว์ ไฟเขียวรับรอง ซีพีเอฟ ได้มาตรฐานคอมพาร์ทเม้นท์สำหรับฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่ เป็นรายแรกของไทย

วันที่ 28 ก.ย.59 ที่ นครราชสีมา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบคอมพาร์ทเม้นท์ปลอดโรคไข้หวัดนกฟาร์มพ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่ จากกรมปศุสัตว์ นับเป็นผู้ผลิตรายแรกของไทยที่ดำเนินการระบบป้องกันและประเมินความเสี่ยงโรคไข้หวัดนกในระดับสูงสุด ตลอดห่วงโซ่การผลิตมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 10 ปี ตอกย้ำความเป็นผู้ผลิตชั้นนำอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืนระดับโลก

น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบคอมพาร์ทเม้นท์ไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์ฯว่า ระบบคอมพาร์ทเม้นท์เป็นคำตอบของการผลิตอาหารเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานปลอดภัย ปลอดไข้หวัดนก การที่ซีพีเอฟได้รับประกาศนียบัตรรับรองครั้งนี้ เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย สำหรับผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตปศุสัตว์ของไทย ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมทางหนึ่ง

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจไก่เนื้อ ซีพีเอฟ กล่าวว่า การผ่านการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ในครั้งนี้ จัดได้ว่าเป็นการตรวจรับรองที่ยากมากบนพื้นฐานองค์ความรู้ด้านการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก และต้องใช้เวลาพิสูจน์ผลทางห้องปฏิบัติการด้วยการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกอย่างน้อย 1 ปี อีกทั้งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์กรมปศุสัตว์เข้าตรวจสอบทุกฟาร์มอย่างละเอียดเข้มงวดที่สุดจึงผ่านเกณฑ์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในฐานะผู้ส่งออกไก่ชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เพราะเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานระบบป้องกันไข้หวัดนกตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ สู่โรงฟักไข่มาตรฐาน เพื่อให้ได้ลูกไก่ที่มีสุขภาพแข็งแรง สู่ฟาร์มไก่กระทง (ไก่เนื้อ) ที่ปลอดโรค เพื่อให้ได้เนื้อไก่มีคุณภาพ ปลอดภัย ที่สำคัญสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้นำเข้าและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยสัตว์ปีก

ทั้งนี้ ระบบคอมพาร์ทเมนท์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก กรมปศุสัตว์จะควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวดตามหลักการของการทำระบบคอมพาร์ทเม้นท์ ( Compartmentalisation) ภายใต้หลักการขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ World Organization for Animal Health (OIE) ซึ่งเป็นมาตรฐานปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio-security) ที่เชื่อมโยงภายในหน่วยงานและสถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเพื่อให้ฝูงสัตว์ปีกมีสถานะปลอดจากโรคไข้หวัดนก

สำหรับมาตรฐานระบบคอมพาร์ทเม้นท์ของกรมปศุสัตว์ ให้ความสำคัญกับการจัดการใน 4 หมวดหลัก คือ 1.มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับสถานประกอบการ ตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและ

จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม หรือ (Hazard Analysis Critical Control Point หรือ HACCP) สำหรับไข้หวัดนก 2.การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์มและพื้นที่กันชนรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 3.การควบคุมโรคไข้หวัดนกในฟาร์มและพื้นที่กันชนรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม และ 4.การตรวจสอบย้อนกลับ ทำให้สามารถติดตามข้อมูลการผลิตได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร เริ่มจากโรงงานอาหารสัตว์ ถึงโรงงานอาหารแปรรูป ซึ่งบริษัทจะมีการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียดและเคร่งครัดทั้งในฟาร์มและโดยรอบ รวมถึงสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงโดยเฉพาะปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก “ซีพีเอฟ ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์จัดทำโครงการธุรกิจอาหารแปรรูปครบวงจรปลอดโรคไข้หวัดนก ด้วยการนำหลักการ “คอมพาร์ทเม้นท์” มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันและได้รับการรับรอง คอมพาร์ทเมนต์ฟาร์ม ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ จากกรมปศุสัตว์มาตั้งแต่ปี 2554 แล้ว” นายสิริพงศ์ กล่าว

นายสิริพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ซีพีเอฟ ยังมีนโยบายที่แนวแน่ในการเดินหน้าตามหลักการคอมพาร์ทเม้นท์มาใช้ในกระบวนการสัตว์ปีกตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่อาหารสัตว์ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์-โรงฟักไข่ และฟาร์มไก่เนื้อ ซึ่งคอมพาร์ทเมนท์สำหรับโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ของบริษัทอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากกรม ปศุสัตว์ ในอนาคตอันใกล้ เป้าหมายคาดว่าจะได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์อย่างเป็นทางการแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2561

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance