ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในงานประชุมวิชาการ และนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการพัฒนาสมรรนะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับชาติ อีกทั้งเป็นการยกระดับผลงานวิจัย โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และเครือข่าย ต่อสาธารณชน โดยมีกิจกรรมในงาน อาทิเช่น การประกวดผลงานวิจัย การออกบูธแสดงนิทรรศการ พร้อมการนำเสนอผลงานวิจัยต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต