ด้วย สาขาวิชาการจัดการการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬา และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม BCG Model" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการนำความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม BCG Model ในการจัดการแข่งขันกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด และประสบการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติทั้งทางตรง และทางอ้อม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่คว่ำหวดในแวดวงกีฬา และการท่องเที่ยว ได้แก่ คุณ สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และ ดร.ฐณวุฒ ชุติพงศ์เดช นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มานำเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการฯ

ในการนี้คณะศิลปศาสตร์ จึงของเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการฯในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมประชานารถ อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ หรือสามารถรับฟังทางออนไลน์ (ZOOM Conference) Meeting ID : 973 4812 6370 Passcode : 857938 โดยส่งเอกสารตอบรับเข้าร่วมฟังการเสวนาฯ มายัง อาจารย์ ดร.สัจจวัฒน์ จารึกศิลป์ ทางอีเมล satjawat_ja@rmutto.ac.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565