กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานของนิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า ประเทศไทยเจอวิกฤติโรคระบาด ประชาชนได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพ รายได้ และอาชีพ อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้ราคาต้นทุนพลังงานและการขนส่งเพิ่มสูงขึ้น ค่าครองชีพของประชาชนจึงสูงขึ้นด้วย ซึ่งสมาชิกนิคมสร้างตนเองเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่กระทรวง พม. ต้องเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

โดย นายจุติ กล่าวต่อว่า ได้มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานนิคมสร้างตนเองตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดังนี้ 1.เร่งแก้ปัญหาความทับซ้อนเรื่องที่ดินของรัฐกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้สิทธิในที่ดินทำกินต่าง ๆ และให้เกิดความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดที่ดินให้กับประชาชน 2.ขับเคลื่อนนโยบาย BCG ของรัฐบาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สมดุล และยั่งยืน 3.การทำให้นิคมสร้างตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ (Sand box) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการสร้างอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทำลายวงจรความยากจนข้ามรุ่น 4.ทำงานบูรณาการ โดยผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง นำการแก้ปัญหา เป็นหมอหนี้ ใช้ความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาความยากจน เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เพื่อพลิกฟื้นชีวิตกลุ่มเปราะบาง