PEA Kick Off โครงการ PEA Go Green ปลูกสมุนไพร เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี

วันที่ 1 เมษายน 2565 นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิด Kick Off โครงการ PEA Go Green ปลูกสมุนไพร เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ณ วัดสุคนธาราม หมู่ 3 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการให้บริการพลังงานไฟฟ้ามาโดยตลอด เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชน โครงการ PEA Go Green ปลูกสมุนไพร ดำเนินการในพื้นที่ 4 ภาค ดังนี้

1. ภาคเหนือ ดอยอินทรีย์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
3. ภาคกลาง วัดสุคนธาราม อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ภาคใต้ วัดโคกทอง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สำหรับในพื้นที่ภาคกลางดำเนินการ ณ วัดสุคนธาราม อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน พุทธศาสนิกชนและเยาวชน อนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาพันธุ์ไม้ เช่น ย่านาง โหระพา ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด กระชาย ซึ่งเป็นส่วนผสมของน้ำสมุนไพร 7 นางฟ้า มีฤทธิ์ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว สอดคล้องตามการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) เป็นการเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงและนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มสหประชาชาติ (UNSDGs)