เด็กชายธีร์ เดชะปรากรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) ได้คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน หรือการสอบ O-net เมื่อเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งการสอบครั้งนี้เป็นด้วยความสมัครใจ ได้จัดสอบใน 3 ระดับ คือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยในการสอบครั้งนี้ เด็กชายธีร์ เดชะปรากรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์