(22 มี.ค.65) ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกทม.2 (ดินแดง) นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล การประกวดคลิปสั้น “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้” โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ. กทม) ได้จัดกิจกรรมกิจกรรม “ร่วมรู้ ร่วมคิด ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน คนปลอดภัย ชุมชนเป็นสุข” เชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานคลิปสั้นเข้าประกวด ในหัวข้อ “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 97 ผลงาน เป็นประเภทเยาวชน 68 ผลงาน และประเภทประชาชนทั่วไป 29 ผลงาน ผลการตัดสิน ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ นางสาวธันย์ชนก ศรีหวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม MOVING IMAGE รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายณรงค์ เสประโคน และ รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่ นายธีร์ฐศักดิ์ แดงโรจน์ , นายตะวัน ดิสนีเวทย์ , นายไพฑูรย์ ปฏิสนธิเจริญ , นายศักดา ศรีสมุทรนาค และ ทีม HULLY VOD studio ประเภทเยาวชน รางวัลชนะเลิศ ทีมสะพานพุทธ ภาพยนตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกฤตยชญ์ แก้วสาทร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธนภัทร พันธุ์มาศ และ รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่ นายพชรเกียรติ์ กาญจนุปกฤต , ทีม 9 DAY , ทีม โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ,ทีม เพื่อนบ้านสตูดิโอ และ ทีม หลังบ้าน โดยกิจกรรมดังกล่าว กทม.มุ่งหวังสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนและชุมชนในการลดอุบัติเหตุทางถนน เป้าหมายเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้ ในปี 2565 ศปถ.กทม. ได้ขยายผลแก้ไขปัญหาลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยดำเนินโครงการ 1 เขต : พิชิต 2 จุดเสี่ยง ใน 50 เขต ได้รวบรวมจุดเสี่ยงมากกว่า 800 จุด วางแผนแก้ไขให้แล้วเสร็จระยะเร่งด่วน 120 จุด ภายใน 3 เดือน และเร่งดำเนินการให้เสร็จตามเป้าหมายในปี 2566 กรุงเทพมหานครพร้อมเป็นแกนนำร่วมทุกภาคส่วนในการลดอุบัติเหตุทางถนน อย่างไรก็ดี ต้องอาศัยความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ขับขี่ด้วยความเร็วเหมาะสม เมาไม่ขับ และปฏิบัติตามกฎ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ให้ทุกคนมีความปลอดภัยในการเดินทาง และให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน