วันที่ 20 ก.พ.65 นายจำลอง ดีทองอ่อน ประธานวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชนตำบลทองมงคลอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายวัชรินทร์จันทร์เดชผู้ใหญ่บ้าน นางวิชุดาจันอักษรนางสาวบุญเพ็ญ หนูรุ่งพร้อมด้วยสมาชิกประชุมสมาชิกกว่า 60 คนเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทองมงคลเพื่อเดินหน้าปลูกต้นกัญชา หลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อคการปลูกกัญชาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้พัฒนากัญชาเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกร อุตสาหกรรม ธุรกิจ และประชาชน ตลาดกัญชาโลกมีมูลค่า 17.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 5 แสนล้านบาท เติบโตกว่า 17% โดยตลาดทางแพทย์และเพื่อสุขภาพ คิดเป็นสัดส่วน 70% ของมูลค่าทั้งหมด รัฐบาลจึงส่งเสริมให้พัฒนาสินค้ากัญชาแบบครบวงจร ตั้งเป้าหมายให้เป็น product champion สร้างเศรษฐกิจประเทศ ยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นเผื่อแจ้งให้กับสมาชิกได้ทราบการขั้นตอนการขออนุญาตการปลูกทำโรงเรือนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดและจะได้ขับเคลื่อนได้ถูกต้องตามกฎหมาย นายจำลอ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565ที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ไป แล้วก็มีการแถลงข่าวท่านอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมพัฒนาชุมชนตำบลทองมงคลดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้ทำกับกรมการแพทย์แผนไทยไว้ซึ่งมีหลายขั้นตอนด้วยกันที่จะดำเนินการให้แล้วแต่โครงการสร้างโรงเรือนการปลูกกัญชาให้กับกรมการแพทย์แผนไทยซึ่งรักษาชุมชนตำบลทองมงคลการตั้งมาได้ปี 2564 ตอนนี้มีสมาชิก 60 กว่าค่อนการดำเนินการต่างๆก็ดำเนินการไปได้ด้วยดีเป็นขั้นตอน ทำ MOA กับทางกรมการแพทย์แผนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังทำขั้นตอนเพื่อสรุปและทำขอ อนุญาตกับ อ.ย. ขั้นตอนต่อไปก็คือการตรวจสอบประวัติลายนิ้วมือขออนุญาตกับ อย.และการขอประโยชน์ การใช้ ที่ดินทำโรงเรือน ขออนุญาตนิคม สหกรณ์บางสะพาน และไปขอ รปสต. และสาธารณสุขอำเภอ บางสะพาน รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งสสจ.จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการอนุญาต เพื่อขออนุญาตปลูกกัญชาเป็นขั้นตอนต่อไป