โรงเรียนอำนวยศิลป์ แจ้งว่า ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาโรงเรียนนานาชาติ (Council of International Schools หรือ CIS) เมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมา นับว่าโรงเรียนอำนวยศิลป์เป็นโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยทั่วทุกมุมโลก รายงานผลการประเมินจาก CIS ชี้ว่าโรงเรียนอำนวยศิลป์จัดการศึกษาหลายด้านได้เกินมาตรฐานสำหรับโรงเรียนนานาชาติ เช่น หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนอย่างกว้างขวาง มีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อสนับสนุนและพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ การส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียน รวมทั้งคณะครูที่มีความสามารถ ประสบการณ์ และคุณวุฒิเพียบพร้อม ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับคำชมเชยเป็นพิเศษจากการสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูง ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้โดยสะดวกระหว่างสถานการณ์โรคระบาด นักเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการเรียนด้วยความกระตือรือร้น เป็นทีประจักษ์ชัดว่าโรงเรียนอำนวยศิลป์มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล และเน้นจัดการศึกษาแบบองค์รวมสำหรับนักเรียนทุกคน โดยในรายงานยังระบุว่า พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความชัดเจนและเหมาะสมกับสมาชิกทุกคนในโรงเรียน การดำเนินงานของโรงเรียนอำนวยศิลป์สอดคล้องกับกรอบจริยธรรมของ CIS และมติ UN ว่าด้วยสิทธิเด็ก โรงเรียนอำนวยศิลป์ตั้งขึ้นเมื่อปี 2469 โรงเรียนได้รับรางวัลผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนอย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์สอบหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จัดการสอบ IGCSE/A Level สำหรับการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากมหาวิทยาลัย Exeter สหราชอาณาจักรให้เป็น โรงเรียนการคิด (Thinking School) และต่อมาได้เลื่อนสถานะเป็น โรงเรียนการคิดระดับความเชี่ยวชาญขั้นสูง (Advanced Thinking School) แห่งที่ 21 ของโลก