วันที่ 8 ก.พ.65 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นราธิวาส เขต 4, นายกูเฮง ยาวอหะซัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนราธิวาส เขต 3 พรรคประชาชาติ, นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยะลา เขต 2 พรรคประชาชาติ, นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยะลา เขต 3 พรรคประชาชาติ, นายสมมุติ เบ็ญจลักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัตตานี เขต 4 พรรคประชาชาติ. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย และพรรคเพื่อชาติ ได้ยื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพิ่มเติม ดังนี้ มาตรา 206/1 “ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ ที่การลบหลู่ หรือเหยียดหยาม หรือในประการที่จะทำให้ศาสนาเสื่อมเสีย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทศาสนา ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” มาตรา 206/2 “ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทศาสนา ได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษร ที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 2 แสนบาท” นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า ได้ยื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันได้ปรากฏกลุ่มบุคคลได้นำข้อมูลเท็จเกี่ยวกับศาสนา ข้อมูลบิดเบือน ไปปลุกปั่นมวลชน สร้างความเข้าใจที่ผิดและก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม อันจะนำไปสู่ความแตกแยกทางศาสนาได้ พรรคประชาชาติจึงเห็นว่า ควรมีกฎหมายเป็นการเฉพาะ เพื่อคุ้มครองสิทธิทางศาสนาและความเชื่อของบุคคล เพื่อความสมัครสมานสามัคคีปรองดองของคนในชาติ และต้องมีบทลงโทษต่อผู้ที่มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลดังกล่าว จึงได้ยื่น พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ต่อสภาผู้แทนราษฏร เพื่อเข้าสู่การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป