เมื่อวันที่ 19 ม.ค.65 นายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้พนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และปลูกฝังค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ งดให้ของขวัญ หรือรับผลประโยชน์อื่นใด แก่ผู้บังคับบัญชา หรือครอบครัวของผู้บังคับบัญชา และงดรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโอกาสต่างๆ

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือนำไปสู่การปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน รวมทั้งเป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่บุคลากร จึงกำหนดแนวทางเรื่องการให้ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้มีความชัดเจนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ โดยเทศบาลได้กำหนดเอาไว้ ดังนี้

1.งดการให้ของขวัญ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือครอบครัวของผู้บังคับบัญชา โดยเปลี่ยนเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันโดยใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ 2. งดให้ของขวัญแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือนำไปสู่การปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และ 3.งดการรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ในทุกกรณี

ส่วนผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องประพฤติและดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำชับดูแลบุคลากรในสังกัด ให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด