วันที่ 18 มกราคม 2565 นายวุฒิชัย วงษ์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต )พะวอ อ .แม่สอด จ ตาก ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาอบต.พะวอ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายก.อบต.พะวอ และพร้อมเดินหน้าการทำงาน การประชุมแถลงนโยบาย ของผู้บริหาร อบต.พะวอ วันนี้ โดยมี จ.ส.ต.เพชร เขียววงษ์ ประธานสภาอบต.พะวอ เป็นประธานการประชุม โดยมีปลัด.อบ.คณะ ผู้บริหาร และ สมาชิกสภา อบต.พะวอ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุม สภ.อบตพะวอ

นายวุฒิชัย วงษ์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต ) พะวอ ได้แถลงนโยบายในการบริหารงาน 7 ด้านประกอบด้วย 1.นโยบายเร่งด่วน การเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความเข้าใจและ การส่งเสริม การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , การแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid=19., 2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน,3.นโยบายการศึกษา พัฒนาตำบลพะวอ เป็นแหล่ง ศูนย์กลาง การเรียนรู้แหล่งการศึกษา,4.นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใสและ ปลอดภัยจากมลพิษ, 5. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม, 6.นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ประชาชน ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น, และ 7.นโยบายการบริหารการจัดการที่ดี เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด อบต.พะวอ สามารถดำเนินงานตามนโยบายและการจัดการบริหารการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง ทันใจ และโปร่งใส

ภายหลังแถลงนโยบายแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ พร้อมคณะผู้บริหาร รองนายกฯ เลขานุการฯ และทีมที่ปรึกษานายกฯ ก็ลงพื้นที่ทำงานในทันที