วันที่ 14 ม.ค.65 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมนาวาหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาด ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการวันเด็กพิการจังหวัดสตูล ประจำปี 2565 พร้อมมอบของขวัญให้กับน้องๆ ที่มีความพิการทางร่างกายและสติปัญญา โดยมีนางสาวพนารัตน์ มาลีลัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานความเป็นมาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล โดยทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ได้จัดโครงการวันเด็กพิการจังหวัดสตูลขึ้นต่อเนื่องมาเป็นทุกปี แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่แพร่ขยายเป็นวงกว้าง ไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงการแพร่ระบาดของเชื้อได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลจึงปรับเปลี่ยนการจัดโครงการมาเป็นการส่งมอบของขวัญให้เด็กพิการในจังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมสติปัญญาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ โดยมีการกำหนดจัดกิจกรรมส่งมอบของขวัญระหว่างวันที่ 13-19 มกราคม 2565 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล และหน่วยบริการทั้ง 7 อำเภอ พร้อมลงพื้นที่มอบของขวัญให้เด็กพิการที่อยู่ตามบ้านโดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กพิการทั้งจังหวัดสตูลจำนวนทั้งสิ้น 283 คน โดยแบ่งกิจกรรมที่หน่วยบริการจำนวน 202 คน และในวันนี้มีการจัดกิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 81 คน