วันที่ 14 ม.ค. 65 เวลา 09.10 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน รวมจำนวน 8 หน่วย หน่วยละ 9 คน รวม จำนวน 72 คน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี นางสาวจันทิมา พันธมนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยาพร ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 นายทรงศักดิ์ ลิ่มศิลา ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร นายสุชาติ วังวิเศษ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งเขตประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์และให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์ วิทยากรเขตเลือกตั้ง ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และเชื้อโอมิครอน ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร