วันที่ 14 ม.ค.65 นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การพัฒนาตำบลหนองคูเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์โดยได้วางนโยบายในการพัฒนาตำบลหนองคูไว้ 6 ด้าน 31 แผนงาน ประกอบด้วย 1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.นโยบายด้านด้านเศรษฐกิจ 3.นโยบายด้านสังคม 4.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5.นโยบายด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา และ6.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร โดยทั้ง 6 ด้านที่วางนโยบายในการพัฒนา ครอบคลุมทุกภารกิจ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูรับผิดชอบ ซึ่งจะได้ดำเนินการ ตามแผนพัฒนาที่วางไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน อย่างสูงสุด อีกทั้งเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดี มีความสุขมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นทั้ง 6 นโยบาย 31 แผนงาน จะทำให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองคู มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป