จากเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วโลก ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กำลังคนจึงเป็นส่วนที่สำคัญในการนำความรู้ทางด้านนวัตกรรม ดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จึง เปิดหลักสูตรการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี สำหรับผลิตกำลังคนรองรับเทรนด์ดิจิทัลโดยเฉพาะ ผศ.ภาษิศร์ ณ รังษี อาจารย์คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า หลักสูตรการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตนักออกแบบด้านดิจิทัลที่มีความเข้าใจมนุษย์และเหมาะสมกับผู้ใช้งานออกแบบโดยใช้เครื่องมือทางดิจิทัลและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการดีไซน์ ในช่วงแรกจะเป็นการออกแบบด้าน “Digital Product” เป็นส่วนใหญ่ เช่น การออกแบบแอพลิเคชันต่าง, UX (User Experience Design), UI (User Interface Design), Responsive Web, Human Center Design, Communication Design, Graphic Design เป็นต้น ซึ่งในอนาคตสามารถขยายการออกแบบไปในส่วนอื่นได้ อนาคตอันใกล้นี้การเข้าสู่โลกเสมือนจริงอย่าง Metaverse ที่ทุกคนสามารถเข้าไปทำกิจกรรมได้นั้น คนยุคใหม่จะต้องอาศัยความรู้และทักษะหลายด้าน สาขานี้จึงเน้นการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานด้านการออกแบบดิจิทัลในอนาคต ส่งเสริมบัณฑิตให้เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตนวัตกรรมดิจิทัลที่หลากหลายแพลตฟอร์ม การเรียนการสอนมุ่งฝึกฝนทักษะอย่างเป็นระบบเพื่อการสร้างวิธีคิดด้านการออกแบบ (Design Thinking) สามารถออกแบบสื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์ (Human Center Design) ออกแบบโดยใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี นักศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบและการใช้งาน VR (Virtual Reality) & AR (Augmented Reality) ด้วย นอกเหนือจาการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการออกแบบแล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม (Coding) เพื่อการออกแบบ ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งของคนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยได้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดรับกับโลกการทำงานจริง โดยผสานความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรภายนอก ผศ. ภาษิศร์ กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น DIGITAL INNOVATION, DESIGN APPLICATION DESIGN, RESPONSIVE WEB DESIGN, UI (USER INTERFACE DESIGN), UX (USER EXPERIENCE DESIGN), THAI WISDOM & CULTURE DESIGN, HUMAN CENTER DESIGN, SERVICE DESIGN, MULTIMEDIA DESIGN, INFORMATION DESIGN, 3D DESIGN และGRAPHIC DESIGN สำหรับการเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 จะเปิดรับแบบรับตรงเท่านั้น โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ www.cdti.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2280-0551