จังหวัดสุโขทัย บูรณาการชุดระเบียบสังคมลงพื้นตรวจเข้มร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เน้นย้ำห้ามดื่มสุราในร้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่

วันที่ 13 ม.ค.65 นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย บูรณาการชุดจัดระเบียบสังคม ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และอาสาสมัครรักษาดินแดน ลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง หรือที่มีลักษณะคล้ายกันในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้ตรวจสอบพนักงานในร้านอาหาร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เว้นระยะห่างตามกำหนด อุปกรณ์ตรวจวัดอุณภูมิ และการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ห้ามไม่ให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณร้าน ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 53 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมการตรวจสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้

สำหรับสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง หรือที่มีลักษณะคล้ายกัน ขอให้ผู้ประกอบการรีบไปยื่นเรื่องปรับการให้บริการ เป็นแบบลักษณะร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภายในวันที่ 15 มกราคม นี้ ก่อนเปิดให้บริการด้วย