วันที่ 11 ม.ค.65 สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ระลอกเดือนมกราคม 2565 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-11 มกราคม 2565) วันนี้ พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 47 ราย ผู้ป่วยสะสม 591 ราย รักษาหาย 57 ราย คงพยาบาล 525 ราย เสียชีวิต 0 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย (ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันสะสม ในจังหวัดร้อยเอ็ด 14,365 ราย /เสียชีวิตสะสม 119 ราย) ใน 8 อำเภอ ดังนี้

ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกรายอำเภอ
1.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวนผู้ป่วย 24 คน มาจาก กรุงเทพมหานคร 1 ราย จ.มหาสารคาม 2 ราย จ.สระแก้ว 2 ราย ตรวจคัดกรองในคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ใน รพ. 2 ราย (ต.เหนือเมือง) -สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้าน/ชุมชน 8 ราย (ต.ในเมือง) รับประทานอาหารด้วยกัน/พูดคุยกัน -สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้าน/ชุมชน 3 ราย (ต.เหนือเมือง)-สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย (ต.สีแก้ว) สัมผัสร่วมบ้าน 2 ราย/รับประทานอาหารร่วมกัน 1 ราย -สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 2 ราย (ต.รอบเมือง)-สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 1 ราย (ต.ดงลาน)
2.อำเภอโพนทอง จำนวนผู้ป่วย 8 คน มาจาก จ.มหาสารคาม 1 ราย -สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย (ต.แวง) รับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อ 2 ราย/นั่งรถคันเดียวกัน 1 ราย -สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย (ต.สระนกแก้ว) รับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อ-สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย (ต.โนนชัยศรี) ญาติจาก กรุงเทพฯ กลับมาเยี่ยมบ้าน
3.อำเภอพนมไพร จำนวนผู้ป่วย 5 คน สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 4 ราย (ต.คำไฮ)-สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 1 ราย (ต.พนมไพร)
4.อำเภอธวัชบุรี จำนวนผู้ป่วย 4 คน สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ในชุมชน 4 ราย (ต.นิเวศน์)
5.อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวนผู้ป่วย 3 คน มาจากกรุงเทพมหานคร 2 ราย-สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน 1 ราย (ต.หินกอง) รับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อ
6.อำเภออาจสามารถ จำนวนผู้ป่วย 1 คน สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย (ต.หนองขาม) รับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อ
7.อำเภอเสลภูมิ จำนวนผู้ป่วย 1 คน สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย (ต.นาเมือง) ญาติจาก จ.ชลบุรี มาพักที่บ้าน
8. ทุ่งเขาหลวง จำนวนผู้ป่วย 1 คน สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย (ต.มะบ้า) ญาติจาก กทม. กลับมาทำบุญที่บ้าน