วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายสวาท องอาจประธานสภา อบต.ทุ่งนางโอกได้เปิดประชุมสภา อบต.เพื่อให้นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอกได้แถลงนโยบายต่อสมาชิกสภา อบต.ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยนายมานะ มิ่งขวัญ นายก อบต.ทุ่งนางโอกชูนโยบายในการพัฒนาตำบลทุ่งนางโอกจำนวน 6 ด้าน 27 แผนงานโดยมีสมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ อบต.ทุ่งนางโอกเข้าร่วมประชุมและรับฟังการแถลงนโยบายอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กล่าวว่า วันนี้ได้แถลงนโยบายในการพัฒนาตำบลทุ่งนางโอกให้เจริญก้าวหน้าและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยวางนโยบายไว้ 6 ด้าน 27 แผนงานในการพัฒนาประกอบด้วย 1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสารณูปโภค 2. นโยบายสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 5. นโยบายด้านสาธารณสุขและการศึกษาและ 6.นโยบายด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นและการบริหาร ซึ่งทั้ง 6 นโยบาย 27 แผนงานที่จะขับเคลื่อนพัฒนาตำบลทุ่งนางดอกให้เจริญก้าวหน้าต่อไป