วันที่ 7 ม.ค.65 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง นายวันชัย แช่มช้อย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วโดยมี นางศรีสุทธิ์ ศรีสุภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วพร้อมแนะนํา​ 2 ขุนพล นายสีนวล ชูเชิด นายเมธี ใจอ่อน รองนายกอบต.ป่างิ้ว และนางสาววิลัยพร เขียวสวัสดิ์ เลขานุการนายก พร้อมทั้งนายบุญรอด ยอดมีกลิ่น อดีตนายก อบต.เขามาทำงานร่วมกันโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วและประชาชนเข้าร่วม ในการแถลงนโยบายต่อสภาองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบลป่างิ้วในครั้งนี้

นางศรีสุทธิ์ ศรีสุภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วแถลงนโยบาย 6 ข้อหลัก ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วได้แก่ 1.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้, 2.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและพลังงาน 4.นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ6.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ทั้งนี้ จะบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างต้นโดยจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อความผาสุกของประชาชนชาวตำบลป่างิ้วและประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญ