ตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมา ความมั่นคงในการดำรงชีวิตของจีนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนรับรู้ถึงความสุข ความปลอดภัยที่มีมากยิ่งขึ้น มั่นคงยิ่งขึ้นและยั่งยืนยิ่งขึ้น รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจ้างงานที่เพียงพอและมีคุณภาพสูงขึ้น ประกันสังคมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการรักษาพยาบาล ด้านบำนาญ ก็ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงที่การประกันด้านพักอาศัยแบบเช่าอยู่มีการจัดสรรมากยิ่งขึ้น และการปรับปรุงชุมชนขนาดเล็กและเมืองเก่าให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความซับซ้อนและรุนแรง และภายใต้สถานการณ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศ รวมถึงงานต่าง ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่หนักอึ้งและยากลำบาก เศรษฐกิจของจีนยังคงมีการพัฒนาได้ดีอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยมา ต่างล้วนแล้วได้มาอย่างยากลำบาก ฟื้นฟูชนบทและชดเชยการดำรงชีวิตของประชาชนด้านที่ขาดแคลน ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุมใหญ่เพื่อเชิดชูความสำเร็จด้านการบรรเทาความยากจนและมอบรางวัลต้นแบบการต่อสู้กับความยากจนของจีนไว้ว่า การต่อสู้กับความยากจนของจีนประสบความสำเร็จอย่างรอบด้าน ช่วยชาวชนบทที่ใต้เส้นแบ่งความยากจนหลุดพ้นจากความยากจนถึง 98.99 ล้านคน โดยมี 128,000 หมู่บ้าน และ 832 อำเภอถูกปลดออกจากบัญชีพื้นที่ยากไร้ การช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนไม่ใช่เส้นชัย แต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตให้และการต่อสู้ใหม่ กล่าวคือ ประชาชาติต้องฟื้นนฟู ชนบทต้องมั่งคั่ง ต้นปีนี้เป็นต้นมา ทุกท้องถิ่นทั่วประเทศและทุกหน่วนงานต่างช่วยกันผลักดันให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในชนบททั่วประเทศ รวมถึงชนบทที่อยู่ในพื้นที่ที่จะต้องได้รับการบรรเทาความยากจนมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่องทางการจ้างงานเปิดกว้างและหลากหลายอย่างต่อเนื่อง และสภาพแวดล้อมในการดำรงชีพก็ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฤดูหนาวนี้ ดอกไม้ภายในโดมเพาะปลูกในหมู่บ้านเฉียนจิ้น ตำบลเจียวเฉียว เขตพัฒนาเศรษฐกิจหนานชาง มณฑลเจียงซี ยังคงเป็นภาพบรรกาศที่มีชีวิตชีวา “ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูก 20 มู่ (1 มู่ เท่ากับ 666.67 ตารางเมตร) รายรับก็มากกว่า 2 แสนหยวน” นายสง ซิหัว ชาวบ้านที่กลับมาสร้างธุรกิจบ้านเกิดของตนกล่าวในขณะกำลังรดน้ำและใส่ปุ๋ยดอกไม้ ด้วยการพัฒนาและการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานการขายพืชผลทางการเกษตร หมู่บ้านเฉียนจิ้นยังได้จัดตั้งสหกรณ์การพัฒนาการเพาะปลูกต้นกล้า ซึ่งผลักดันรายได้เฉลี่ยของชาวบ้านให้เพิ่มมากขึ้นกว่า 20,000 หยวน มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น การประกันความมั่นคงก็ยังคงดำเนินต่อไป —— ตั้งแต่ต้นปีนี้มา ทุกเขตพื้นที่บรรเทาความยากจนได้สร้างกลไกการช่วยเหลือและติดตามการป้องการไม่ให้กลับสู่ความยากจนอีกขึ้นอย่างกว้างขวาง ในอำเภอเหยียนฉือ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยอาศัยแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าในจัดการต่อสู้กับความยากจน โดยแบ่งระดับการจัดการเป็น 4 ระดับ ได้แก่ อำเภอ ตำบล เขต (ถนน) หมู่บ้าน (ชุมชน) ด้วยการติดตามและแจ้งเตือนความเคลื่อนไหว เมื่อนับถึงเดือนตุลาคมของปีนี้ มีการติดตามประชาชนทั่วประเทศแล้วกว่า 5.26 ล้านคน และกว่า 75% หลุดพ้นจากความเสี่ยงการกลับสู่ความยากจน ซึ่งถือว่าสามารถป้องกันการกลับไปสู่ความยากจนเป็นวงกว้างได้ ในชนบทอันกว้างใหญ่ โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะได้ปรับปรุงให้มาความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันระดับความปลอดภัยในการใช้น้ำประปาของประชาชนในชนบทกว่า 270 ล้านได้รับการปรับปรุงให้ได้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และมีอัตราการใช้น้ำประปาในชนบททั่วประเทศสูงถึง 83 % และมีถนนลาดยาง 100 % เข้าถึงหมู่บ้านที่มีเข้าเงื่อนไขทั่วประเทศ การจ้างงานมั่นคง สร้างรากฐานการดำรงชีวิตของประชาชน การจ้างงานเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับการดำรงชีพ —— ตั้งแต่ต้นปีนี้มา ได้มีการนำนโยบายหลายชุดที่มุ่งเน้นที่การรักษาความมั่งคงของงานและส่งเสริมการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการออกแผน “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนระยะ 5 ปีฉบับที่14 ว่าด้วยการส่งเสริมการจ้างงาน” ระบุเป้าหมายหลักและแนวคิดชี้นำว่าด้วยการส่งเสริมการจ้างงานในช่วงการดำเนินงานของแผนฯ 5 ปี ฉบับที่ 14 ริเริ่มดำเนินการให้บริการการจ้างงานแก่นักศึกษาจบใหม่ในปี 2022 ส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานสามารถหางานทำใกล้บ้านหรือในท้องถิ่น ส่งเสริมให้กลับบ้านเกิดเพื่อสร้างธุรกิจ ผลักดันการบริการจัดหางานสาธารณะขั้นพื้นฐานในที่พักอาศัย สนับสนุนผู้ว่างงานได้ขึ้นทะเบียนว่างงานใกล้บ้านและใช้บริการจัดการงานสาธารณะได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการจ้างงานแก่ผู่หลุดพ้นจากความยากจนและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ชนบทต่อไป พร้อมสนับสนุนและสร้างมาตรฐานการพัฒนาการจ้างงานรูปแบบใหม่ และปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ด้านการทำงานของผู้ใช้แรงงงานในการจ้างงานรูปแบบใหม่ สำหรับประชากรที่หลุดพ้นจากความยากจน ได้ออกนโยบายหลายชุดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในด้านทักษะทางอาชีพสูงขึ้น ค่าชดเชยในการเดินทางไปทำงานต่างมณฑล แบรนด์ด้านแรงงานที่มีลักษณะเฉพาะในด้านต่าง ๆ ช่วยกระตุ้นการจ้างงาน เป็นต้น และเมื่อสิ้นเดือนกันยายนปีนี้ จำนวนผู้ใช้แรงงานที่ยากจนกว่า 31.03 ล้านคนทำงานตลอดทั้งปีเสร็จสิ้นก่อนกำหนด ในปีนี้ เขตฟางซานในกรุงปักกิ่ง เมืองซูโจวในมณฑลเจียงซู และเมืองเจิ้งโจวในมณฑลเหอหนานและสถานที่อื่น ๆ บริษัทคุณภาพสูงหลายแห่งและตำแหน่งงานที่สำคัญ ๆ ได้รับการส่งเสริมผ่านการจัดให้มีการถ่ายทอดสนในรูปแบบใหม่และมีเนื้อหาที่เข้มข้น เพื่อช่วยให้ผู้หางานจากทุกสาขาอาชีพประสบความสำเร็จในการได้จ้างงานมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้นักศึกษาจบใหม่ในการหางาน ท้องถิ่นต่าง ๆ ได้เปิดกิจกรรมพิเศษต่างทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรับสมัครงานผ่านเว็ปไซต์ กิจกรรมรับสมัครงานของธุรกิจภาคเอกชน กิจกรรมรับสมัครงานระหว่างเมือง และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ มากมาย มีการประกาศหางานมากกว่าหลายสิบล้านครั้ง ด้วยการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัล อุตสาหกรรมใหม่ ธุรกิจรูปแบบใหม่ โมเดลใหม่ และอาชีพใหม่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งเสริมจำนวนการจ้างงานให้ความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจ้างงานรูปแบบใหม่อย่างการขี่รถส่งอาหารหรือสิ่งของได้กลายเป็นช่องทางสำคัญสำหรับการหารายได้ที่เพิ่มยิ่งขึ้น ในปีนี้ เศรษฐกิจของจีนฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ยังคงดำเนินนโยบายการลดภาระ สร้างเสถียรภาพงานและการขยายการจ้างงานออกไป การบริหารจัดหางานแบบครบวงจรยังคงทำงานอย่างหนักหน่วง และสถานการณ์การจ้างงานโดยทั่วไปยังคงทรงตัวและมีแนวโน้มดีกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมของปีนี้ มีการสร้างงานใหม่กว่า 11.33 ล้านตำแหน่งในเมืองต่าง ๆทั่วประเทศ ทำให้บรรลุเป้าหมายงานที่คาดการณ์เอาไว้ในปีนี้ก่อนกำหนด ประกันอย่างอุ่นใจ บรรทัดฐานการดำรงชีพมั่นคง ในปีนี้ การเจรจาต่อรองยาตามรายการประกันสุขภาพได้บรรลุผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ในการปรับรายการยาของประเทศในปี 2021 มียา 74 ชนิดถูกเพิ่มเข้ารายการยาประกันสุขภาพแห่งชาติ เนื่องจากกลุ่มยาที่มีราคาแพงได้ถูกลดให้เป็นราคาที่ประชาชนจับต้องได้ และเพิ่มเข้ารายการยาประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย ภาระในการแบกรับค่ารักษาของคนไข้ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยจนหมดตัว และเพราะเจ็บป่วยต้องกลับไปยากจนอีกครั้ง จากการช่วยเหลือดังกล่าวได้ยกระดับการประกันด้านยารักษาโรคทั่วประเทศไปจนถึงจำนวนผู้เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19ทั่วประเทศสะสมแล้วกว่า 1.1 พันล้านคน จากการประกันค่าจ้างแรงงานเต็มจำนวนและตรงเวลาไปจนถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของรายได้ต่อบุคคลของขาวเมืองและในชนบท ตลอดปีนี้ขอบเขตการดำรงชีพที่สำคัญ เช่น ด้านสาธารณะสุข การประกันการจ้างงาน การเกษียณอายุ และความมั่งคงด้านที่อยู่อาศัย ได้มีการเร่งมาตรการเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง เมื่อนับถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ จำนวนผู้ถือบัตรประกันสังคมทั่วประเทศสูงถึง 1.349 พันล้านคน ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ถึง 95.5% และในจำนวนนั้นมีการออกบัตรประกันสังคมอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติให้แก่ผู้ถือบัตรกว่า 450 ล้านคน และได้ดำเนินการบริการทางการแพทย์และการซื้อยาผ่านบัตรประกันสังคมอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติแล้วกว่า 190 เมือง มี 31 มณฑล (เขตการปกครองตนเองและเทศบาล) ออกเงินอุดหนุนช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผ่านบัตรประกันสังคมแห่งชาติ มี 19 มณฑล (เขตการปกครองตนเองและเทศบาล) สามารถโดยสารรถประจำทางสาธารณะด้วยบัตรประกันสังคมแห่งชาติ และมี 20 มณฑล (เขตการปกครองตนเองและเทศบาล) สามารถใช้บัตรประกันสังคมแห่งชาติเข้าใช้บริการหนังสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว