มหาวิทยาลัยรามคำแหงแจ้งว่า บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งหลักสูตรภาคปกติ 3 สาขาวิชา และหลักสูตรภาคพิเศษ 19 สาขาวิชา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้- 1 เม.ย.65 สำหรับหลักสูตรภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) 3 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชีววิทยา และฟิสิกส์ หลักสูตรภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 19 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ บริหารงานยุติธรรม และกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ การบริหารการศึกษา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรศึกษา การประเมินและการวิจัยการศึกษา (วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษาและวิชาเอกการวิจัยการศึกษา) วิทยาการจัดการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิตวิทยา (วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและวิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) และสาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (คณะมนุษยศาสตร์) สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คณะสื่อสารมวลชน) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 เม.ย.65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยรับสมัครและลงทะเบียน ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 โทร.0-2310-8563 หรือที่ www.grad.ru.ac.ht , Facebook : รับสมัครและลงทะเบียน ป.โท ส่วนกลาง ม.รามคำแหง